Εγκατάσταση και υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών (Casio - Proline) τύπου Α και Β.

Θεώρηση εντύπων

Οι επιχειρήσεις μέχρι και το 2002 προκειμένου να εκδίδουν στοιχεία μέσω της μηχανογράφησης ήταν υποχρεωμένες να θεωρούν τα έντυπα τους και να κρατούν αντίγραφα με σκοπό την απόδειξη γνησιότητας, την δυνατότητα ελέγχου και τη διασταύρωση στοιχείων από ελεγκτικά μέσα. Με σκοπό την βελτίωση των μέσων  καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και την απαλλαγή των  επιχειρήσεων από τα βάρη της θεώρησης εντύπων και την διατήρηση αρχείου, ψηφίζεται ένα μέτρο που καθιερώνει την σήμανση των εκδοθέντων στοιχείων μέσω φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ).

Ηλεκτρονική σήμανση

Ο φορολογικός μηχανισμός αρχικά μέσω σειριακής θύρας και πλέων μέσω USB και δικτύου, συνδέεται με τον υπολογιστή και μέσω ενός λογισμικού του επιτρέπει να συνεργάζεται με το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης, με σκοπό την σήμανση των παραστατικών. Για κάθε παραστατικό δημιουργεί μία ξεχωριστή ψηφιακή υπογραφή η οποία τυπώνεται πάνω στο έντυπο και αποδεικνύει την γνησιότητα του. Πλέον τα εκ δοθέντα παραστατικά φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή διευκολύνοντας τον έλεγχο και την διασταύρωση στοιχείων και απαλλάσσοντας τις επιχειρήσεις από την υποχρεωτική φύλαξη αντιγράφων σε χαρτί.

Τύποι φορολογικών μηχανισμών

Ανάλογα με το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει έναν από τους δύο τύπους φορολογικού μηχανισμού. Η διαφορά τους αφορά το λογισμικό τους και τον τρόπο που επικοινωνούν με το πρόγραμμα, με σκοπό την σήμανση παραστατικών και όχι το υλικό.

  • Τύπου Α

    Την επικοινωνία μεταξύ προγράμματος έκδοσης παραστατικών και φορολογικού την αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το λογισμικό που συνοδεύει τον φορολογικό. Παρακολουθεί και σημαίνει όλα τα παραστατικά που στέλνει το πρόγραμμα για εκτύπωση. Το πρόγραμμα αδυνατεί να ελέγξει την παρουσία φορολογικού ή την  διαδικασία σήμανσης με αποτέλεσμα να θεωρεί τυπωμένα και με σήμανση όλα τα παραστατικά τα οποία έχει στείλει για εκτύπωση. Οι ψηφιακές υπογραφές φυλάσσονται στον υπολογιστή με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να μη μπορεί να επανεκτυπώσει πρωτότυπο αντίγραφο με την ψηφιακή υπογραφή του.

  •   Τύπου Β

    Σε αυτού του τύπου της εγκαταστάσεις το πρόγραμμα επικοινωνεί απευθείας με τον φορολογικό μηχανισμό. Γνωρίζει ποια παραστατικά χρήζουν σήμανσης και ελέγχει αν ο φορολογικός είναι έτοιμος να εκδώσει ψηφιακή υπογραφή. οι ψηφιακές υπογραφές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης δίνοντας την δυνατότητα επανεκτύπωσης πρωτότυπου αντίγραφου.

Η TeamIT προμηθεύει και υποστηρίζει φορολογικούς μηχανισμούς  Casio και Proline στους πελάτες της. Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί μας εγκαθιστούν  φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Α και Β ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και εγγυώνται για την σωστή αδιάλειπτη λειτουργία τους.