Η Team IT αναλαμβάνει την μελέτη και την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για τη δικτύωση τόσο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και των τηλεφωνικών συσκευών.

 Μετάδοση δεδομένων

Τα εταιρικά τοπικά δίκτυα είναι συνήθως μεγάλα και πολύπλοκα, απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και συνεχή υποστήριξη. Ένα εταιρικό LAN διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων για την εταιρεία, καθώς η επιχείρηση εξαρτάται από τη ροή των πληροφοριών ώστε να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα. Ανεξάρτητα με την ιδιότητα της εταιρείας, το LAN είναι η ραχοκοκαλιά της μηχανογράφησης και κρίνεται απαραίτητη η καλή λειτουργία του.

Κατηγορίες καλωδίωνimages

Για τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά διαφορετικά μέσα μετάδοσης δεδομένων. Ένα τέτοιο μέσο είναι το καλώδιο. Υπάρχουν πολλοί τύποι καλωδίου, αλλά διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

 • Το ομοαξονικό καλώδιο
 • Το συνεστραμμένου ζεύγους
 • Η οπτική ίνα

Το ομοαξονικό καλώδιο ήταν το πρώτο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία δικτύων υπολογιστών. Ένα ομοαξονικό καλώδιο αποτελείται από ένα κεντρικό σύρμα κατασκευασμένο από χαλκό τυλιγμένο σε ένα μονωτικό υλικό, γύρω από αυτό ένα μεταλλικό πλέγμα και τέλος ένα εξωτερικό περίβλημα. Yστερώντας σε ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων αλλά και σε ευελιξία έχει αντικατασταθεί πλήρως από τα άλλα δύο είδη καλωδίου.

Υπάρχουν γενικά δύο τύποι καλωδίου συνεστραμμένου ζεύγους:

 • Χωρίς θωράκιση (UTP: Unshielded Twisted Pair)
 • Με θωράκιση (STP: Shielded Twisted Pair)

Ένα καλώδιο αποτελείται από 4 συνεστραμμένα ζεύγη που ομαδοποιούνται και τοποθετούνται στο εσωτερικό του προστατευτικού περιβλήματος. Η συστροφή των ζευγών βοηθά στην αποφυγή ηλεκτρικών και μαγνητικών παρεμβολών που προέρχονται από γειτονικά ζεύγη ή άλλες πηγές (κινητήρες, ηλεκτρικοί πίνακες, μετασχηματιστές).

Μία τέτοια καλωδίωση είναι κατάλληλη για τοπικά δίκτυα με χαμηλό προϋπολογισμό και απλές συνδέσεις. Ωστόσο υπάρχει περιορισμός στην απόσταση με μέγιστο μήκος τα 100 μ. και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων τα 1000 Mbit/s.

Αθωράκιστο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (UTP)

Αυτό είναι το είδος του καλωδίου κυρίως χρησιμοποιείται για τα πιο κοινά τοπικά δίκτυα και χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες.

 • Κατηγορία 5: 100 Mbit / s, 100 MHz. Αυτός ο τύπος καλωδίου περιέχει 4 συνεστραμμένων ζευγών χαλκού
 • Κατηγορίας 5e: 1000 Mbit / s, 100 MHz. Αυτός ο τύπος καλωδίου περιέχει 4 συνεστραμμένων ζευγών χαλκού
 • Κατηγορίας 6: 1000 Mbit / s, 250 MHz. Αυτός ο τύπος καλωδίου περιέχει 4 συνεστραμμένων ζευγών χαλκού

Πλέον το UTP χρησιμοποιείται κυρίως για εγκαταστάσεις τηλεφωνίας, παρόλα αυτά για την κάλυψη των αναγκών ορισμένων γραφείων μία σωστή και προσεγμένη εγκατάσταση UTP καλωδίωσης επαρκεί για την δημιουργία δικτυού υπολογιστών και τη μεταφορά δεδομένων.
Ωστόσο Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τον αριθμό, το μήκος των καλωδίων και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ποιότητα μετάδοσης δεδομένων. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι το καλώδιο UTP είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο σε παρεμβολές και η μόνη λύση βρίσκεται στη θωράκιση.

Θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (STP)

Το STP (Shielded Twisted Pair) χρησιμοποιεί ένα περίβλημα χαλκού το οποίο είναι καλύτερο και πιο προστατευτικό από το περίβλημα που χρησιμοποιείται στο καλώδιο UTP. Το προστατευτικό περίβλημα είναι τοποθετημένο γύρω και μεταξύ των ζευγών παρέχοντας άριστη θωράκιση και καλύτερη προστασία έναντι των παρεμβολών. Από την άλλη πλευρά, επιτρέπει ταχύτερη μετάδοση και σε μεγαλύτερη απόσταση.

Οπτική ίνα

Η οπτική ίνα είναι ένα καλώδιο με πολλά πλεονεκτήματα:

 • Ελάχιστο βάρος
 • Δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
 • Μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις και σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων
 • Μεταφορά δεδομένων με ταχύτητες της τάξης των 100 Mbps

3180B-15Η καλωδίωση οπτικών είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την σύνδεση μεταξύ κτιρίων και ένωση μικρότερων δικτύων, καθώς επιτρέπει συνδέσεις σε μεγάλες αποστάσεις (μερικά χιλιόμετρα 60 χιλιόμετρα) και επιτρέπει την ταχύτατη αποστολή και χωρίς απώλεια δεδομένων.

Ωστόσο, παρά τη μηχανική ευκαμψία του, αυτό το είδος του καλωδίου δεν είναι κατάλληλο για σύνδεση σε ένα τοπικό δίκτυο, επειδή η εγκατάσταση είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Αυτός είναι ο λόγος που προτιμούν το συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων για μικρές συνδέσεις.

Η Team IT θέλοντας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνει την μελέτη και την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για τη δικτύωση τόσο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και των τηλεφωνικών συσκευών.

Share Button